A A A
Je bent hier > Voor Netwerkpartners > Verantwoording 2022

De Schoor is overal in Almere. We kennen de mensen en weten wat er in de wijken en buurten speelt. We gaan integraal, mét bewoners, met vragen, behoeften en sociale vraagstukken aan de slag. Ook in 2022 konden Almeerders weer op ons rekenen. De coronamaatregelen versoepelden en vervielen. Veel was weer mogelijk. Sommige bezoekers waren eerst nog afwachtend en voorzichtig. Gelukkig kwam in de loop van het jaar het vertrouwen terug en vonden veel Almeerders weer de weg naar onze activiteiten.
Bij al onze teams zijn armoede, eenzaamheid, (on)gezonde leefstijl, taalachterstand en multi-problematiek belangrijke thema’s. We ondersteunen inwoners hier graag bij in samenwerking met onze netwerkpartners. 

 

Wil je de Jaarrekening 2022, inclusief directieverslag en verslag Raad van Toezicht inzien? Klik dan hier.

Kansrijk opgroeien en talenten ontwikkelen

We doen ons best de Almeerse jeugd een zo goed en zo zorgeloze jeugd te bieden. We organiseren met en voor hen een waardevolle vrijetijdsbesteding; we besteden veel aandacht aan (talent)ontwikkeling, gezonde leefstijl en participatie.

 

In 2022:

 • deden 958 kinderen en hun ouders mee aan de verschillende programma’s van Spelend Leren Thuis (VVE).
 • vond op zeven locaties de zeer goed bezochte Ouder-en-Kind-Inloop (OKI) plaats.
 • stond voor de stedelijk coaches VE het jaar in het teken van aanpassing, bijstelling en flexibel organiseren. Personeelstekorten in de kinderopvang maakten het werken lastiger, maar boden ook nieuwe mogelijkheden voor begeleiding, inspiratie en coaching. 
 • bezochten kinderen ruim 150.000 keer de kinderactiviteiten op brede scholen en in de wijk, bij de dagarrangementen, op de jeugdlanden, op de Speelhaven, bij de Droomspeelbus en de Schatkisten.
 • vonden 3.600 jongeren de weg naar 2.200 activiteiten. Dat leverde bijna 22.000 contactmomenten op.
 • waren jongerenwerkers te vinden op straat, op scholen én online.
 • organiseerden we speciale activiteiten voor meiden, jonge moeders en LHBTI+ en open-minded jongeren.

 

Veilige buurt, fijne wijk

We wonen graag op een plek waar we ons veilig, comfortabel en verbonden voelen met de omgeving. Een plek met verschillende voorzieningen en zonder overlast. Om Almeerders meer te betrekken bij de buurt organiseren we vele activiteiten die de verbondenheid vergroten. 

 

In 2022:

 • hebben ambulant jongerenwerkers meer dan 31.000 keer contact gehad met jongeren op straat om het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten en de jongeren terzijde te staan.
 • heeft ons team Buurtkracht maar liefst 40 bewonersinitiatieven ondersteund en moedigen opbouwwerkers bewoners aan om zelf actief te worden voor hun buurt. Zij deden dit met ludieke acties zoals Koekje voor de buur(t) en de warmewinteracties.
 • zijn buurtontmoetingsplekken ondersteund en zijn stedelijke community’s ontstaan waar buurtbewoners hun ervaringen en belevenissen delen.
 • hebben we samen met de gemeente en woningcorporaties drie onderzoeken Integrale Straataanpak (ISA) uitgevoerd, waarbij bewoners zijn bevraagd over hun woonsituatie en wensen voor hun wijk. Gevolgd door diverse acties voor de wijk!
 • hebben 45 vrijwilligers Buurtbemiddeling 198 succesvolle bemiddelingen verzorgd én samen het 25-jarig jubileum gevierd.
 • gingen de wijkwerkers van VMCA en De Schoor in de wijkteams met 2.560 bewonersvragen aan de slag.
 • ondersteunden de opbouwwerkers in de wijkteams tal van bewonersinitiatieven.

 

Financieel en sociaal zelfredzaam

Om financieel en sociaal zelfredzaam te zijn, is het belangrijk je financiën op orde te hebben en dat je de mogelijkheid hebt om sociale netwerken op te bouwen. Als die twee zaken op orde zijn, is deelnemen aan de samenleving een stuk makkelijker. Helaas is dit niet voor alle Almeerders het geval. Wij zetten ons op verschillende manieren in om hun zelfredzaamheid te vergroten.

 

In 2022:

 • konden 18 jongeren met schulden rekenen op de hulp van het Jongeren Perspectief Fonds. 11 jongeren sloten 2022 schuldenvrij af!
 • hielpen de welzijnscoaches van Welzijn op Recept 97 patiënten van de huisarts hun weg te vinden naar o.a. de buurtkamers en de buurtcentra.
 • verzorgden 26 vrijwilligers taallessen bij Taal in de Wijk voor 153 deelnemers.
 • hebben sociaal raadslieden hulp geboden aan 1.299 Almeerders met sociaal juridische problemen. Een deel hiervan betrof gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire.
 • zijn 872 klanten geholpen om financieel zelfredzaam te worden en schulden op te lossen. 
 • hebben sommige Almeerders langer hulp nodig. 96 Almeerders zijn langdurig begeleid. In samenwerking met andere instanties verbetersen we zo de kwaliteit van het leven van deze Almeerders.

 

Ontmoeting en verbinding

Gezamenlijke activiteiten, gemeenschappelijke interesses, gedeelde ervaringen en open communicatie leveren een belangrijke bijdrage aan verbinding tussen bewoners. Onze collega’s weten dit maar al te goed en gebruiken deze kennis om ontmoeting en verbinding mogelijk te maken.

 

In 2022:

 • bezochten 582.484 mensen onze 17 buurtcentra en theater & cultureel centrum De Glasbak. 
 • waren de buurtkamers vooral na coronatijd een succes. In 9 buurtkamers hebben onze vrijwilligers dit jaar 33.669 bezoekers welkom geheten.
 • waren ook de Repair Cafés een succes: vrijwilligers voerden 582 reparaties uit.
 • zagen we steeds meer ouders en opa’s en oma’s op de jeugdlanden én organiseerden we voor hen gezamenlijke activiteiten met hun (klein)kinderen.
 • hebben we verschillende activiteiten rond actuele thema’s georganiseerd: de oorlog in Oekraïne, toenemende (energie)armoede, taalachterstand en laaggeletterdheid, positieve gezondheid, veiligheid, empowerment, diversiteit en eenzaamheid.
 • organiseerden we, samen met De Nieuwe Bibliotheek, hartverwarmende activiteiten in de campagne Hartverwarmend.
 • vierde poppodium de Meester zijn 15-jarig jubileum met onder andere het organiseren van 48 acts op het Florapodium op de Floriade. 29 jonge vrijwilligers en 11 stagiairs hielpen mee bij de organisatie en uitvoering van de 102 acts in eigen huis.

 

Invulling van de dag

Een zinvolle dagbesteding draagt bij aan gezondheid en geluksgevoel. Sommige Almeerders kunnen hier wat ondersteuning en/of begeleiding bij gebruiken. 

 

In 2022:

 • hebben meer dan 75 jongeren zonder baan/opleiding deelgenomen aan Learn2Work: een leerwerktraject dat jongeren vertrouwen geeft en toekomstperspectief biedt. In nauwe samenwerking met het JPF (Jongeren Perspectief Fonds) en MDT (Maatschappelijke DienstTijd) hebben 43 deelnemers het traject met succes afgerond. 
 • konden 45-plussers en statushouders bij de twee Participatiefabrieken (werk)ervaring opdoen. De meeste deelnemers vonden na het traject (vrijwilligers)werk, een opleiding of kregen hulp bij het vinden van een baan. Er was ook meer uitval vanwege zwaardere problematiek bij de deelnemers.
 • waren er drie proefprojecten met samenwerkingspartners om meer grip te krijgen op de Wmo én om kwetsbare Almeerders een zinvolle dagbesteding te bieden vanuit welzijn in plaats van zorg.
 • boden de Gedachtenkamer, GrandCafé WIJS en het Odensehuis ontmoetingsplaatsen en activiteiten voor mensen met (beginnende) vergeetachtigheid en/of fysieke beperkingen. Ook mantelzorgers waren welkome gasten.

 

Gezond en vitaal leven

Als je lichamelijk en je mentale gezondheid te wensen over laat, is het lastig om optimaal deel te kunnen nemen aan de samenleving. En wat nou als je ouder wordt? Dan wil je toch ook zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig blijven? 

 

In 2022:

 • boden onze buurtsportcoaches sportieve activiteiten aan in drie stadsdelen, waaraan ca. 24.000 keer werd deelgenomen. 
 • waren er volop nieuwe activiteiten: van pauzesport en skeeleren voor kinderen tot beweegactiviteiten voor senioren. 
 • waren er speciale activiteiten voor specifieke doelgroepen (volwassenen met overgewicht en 50-plussers)
 • lanceerden we samen met samenwerkingspartners de campagne Alleen en samen in Almere (www.alleenensmeninalmere.nl). Deze campagne richt zich op het tegengaan van eenzaamheid.
 • vonden senioren de weg naar WegWijs en WoonWijs in Almere. Zij kregen informatie en advies over wonen, gezondheid, zelfredzaamheid, mobiliteit, vervoer, sociale contacten, tijdsbesteding en financiën.
 • organiseerden wij de AlmerePlusBeurs waar 700 senioren zich lieten voorlichten over wat er allemaal kan in Almere.
 • was de Zomerschool voor Senioren voor 150 unieke deelnemers weer een fijne onderbreking van de zomer. 

 

Samen maken we meedoen mogelijkCopyright De Schoor 2024