Algemeen > Privacyreglement

De Schoor acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar vrijwilligers, klanten, samenwerkingspartners en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Schoor houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt De Schoor gegevens vast. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens en eventuele aanvullende gegevens over deelname aan activiteiten en of het vrijwilligerswerk.
De Schoor gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van haar werkzaamheden en om vrijwilligers, klanten en overige belangstellenden te informeren over actuele ontwikkelingen en activiteiten.
Uw gegevens worden door ons nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrieven, kunt u zich op ieder moment afmelden.

Medewerkers van De Schoor die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan gebruiken wij deze alleen voor het versturen van informatie van De Schoor. Wij verstrekken uw e-mailadres nimmer aan derden. 

Afmelden
De Schoor houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Belangstellenden kunnen zich op verschillende nieuwsbrieven abonneren.
Indien u geen prijs stelt op informatie kunt u dit per e-mail melden bij webmaster@deschoor.nl of schriftelijk bij De Schoor, Antwoordnummer 343 1300 VB Almere. 

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die De Schoor over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan De Schoor, Antwoordnummer 343 1300 VB Almere. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop De Schoor met uw gegevens omgaat.

Klachten
Als u van mening bent dat dit privacyreglement niet wordt nageleefd, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Klikgedrag en IP-adres
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan De Schoor haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt De Schoor ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

De Schoor en andere websites
Op de sites van De Schoor treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De Schoor kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
De Schoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Check daarom regelmatig dit privacyreglement.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl