Algemeen > Missie en visie

Missie
De Schoor is een welzijnsorganisatie, geworteld in Almere, die streeft naar een:

 • leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt
 • een sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt
 • een kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen
 • een vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten
 • een betrokken stad, waar iedereen telt en verbonden is met elkaar en met de stad.

We vergroten de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van alle mensen in de stad en bevorderen maatschappelijke inzet en sociale samenhang.

Visie
Eigen kracht leidt tot actief burgerschap. Een samenleving van kwaliteit wordt mede bepaald door datgene wat mensen bindt. Het is aan de burgers zelf om invulling te geven aan de wijze waarop zij samenleven en voor binding zorgen. Wij ondersteunen hen bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving, met als doel actief burgerschap. De samenleving wordt gevormd door alle bewoners, van het jongste kind tot de oudste bewoner. Ons doel is het aanboren van de eigen kracht van al deze mensen, altijd in relatie tot de kwetsbare groepen in de samenleving.

Positie
Wij zijn een ondernemende, innoverende en zichtbare welzijnsorganisatie. We hebben een uitstekende positie in het netwerk, een grote binding met de stad en haar mensen en leggen zorgvuldig verbinding met andere domeinen, zoals wonen, zorg, onderwijs en veiligheid.
We kunnen op maat en professioneel pedagogische, educatieve en inhoudelijke interventies plegen in het domein vrije tijd, ons specialisme. Dat betekent een aanbod op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis. We bieden daartoe laagdrempelige en bereikbare basisvoorzieningen in de hele stad. We organiseren collectieve arrangementen waarbinnen volop mogelijkheden voor individuele ontwikkeling zijn. In samenwerking met en waar nodig ondersteunend aan andere organisaties programmeren we een doorlopend activerings- en ondersteuningsaanbod, waarbij onze individuele hulpverlening zich beperkt tot het geven van informatie en laagdrempelige vormen van advies, signalering en verwijzing.
Deze unieke positie in de markt en onze kennis en expertise maken ons een interessante gesprekspartner en uitvoerder voor netwerkpartners en bovenal een uitstekende en bereikbare voorziening voor mensen van alle leeftijden, kleuren en gezindten.

Strategie
We volgen de ontwikkelingen binnen en buiten Almere op de voet. Dat betekent dat we vraag- of probleemgericht werken, gericht op een zo concreet mogelijk geformuleerd resultaat. De gemeente is onze belangrijkste opdrachtgever. Als organisatie zoeken wij - in samenhang met de gemeentelijke opdracht - creatief in inhoud, aanpak en samenwerking, naar mogelijkheden om vraagstukken te kunnen aanpakken. Onze wortels liggen in Almere. We zoeken actief naar kansen en mogelijkheden buiten Almere, voor zover dat onze positie en vooral dienstverlening sterker maakt. De inhoud is hierbij altijd leidend. We benutten alle mogelijkheden voor ontwikkeling en financiering - gemeentelijke en andere subsidies, private financiering - die ons ondersteunen om onze missie te realiseren.

De interne organisatie als solide basis
We staan voor een gezamenlijke opdracht. Binnen de organisatie organiseren we verbinding, toeleiding van klanten en samenhang in onze dienstverlening. Ontwikkelingen geven we gezamenlijk vorm en vragen vullen we gezamenlijk in. We beschikken over professionele diensten die de primaire processen ondersteunen. Gebiedsgericht werken zien we als een effectief en efficiënt onderdeel van onze werkwijze. Onze werkwijze kenmerkt zich verder door:

 • een betrokken, enthousiaste en klantgerichte houding
 • continue verbetering door te werken volgens een planning- en controlcyclus
  (plan, do, check, act)
 • sturing op resultaat, in een cultuur waarin het vanzelfsprekend is om transparant en planmatig te werken, verantwoordelijkheid te nemen, verantwoording af te leggen en resultaat- en verbetergericht te zijn
 • investering in medewerkers en hun ontwikkeling, omdat hun expertise noodzakelijk is om onderscheidend te zijn en onze opdracht te realiseren
 • ruimte voor medewerkers om – binnen helder omschreven taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en resultaten – in zo groot mogelijke autonomie te werken
 • inzet vanuit gedeelde waarden waar we permanent het gesprek over voeren
 • een actief anticiperen op ontwikkelingen in onze omgeving
 • samenwerking met bewoners en organisaties in de stad.
   

Open en transparant
Net zoals we intern open zijn naar elkaar, zijn we extern transparant over de efficiënte en effectieve inzet van middelen en de bereikte resultaten. We laten ons – met behoud van onze eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit – in onze aanpak beïnvloeden door de inbreng van burgers en belanghebbende organisaties.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl