Vrijwilligers > Project Samen Sterk in vrijwilligerswerk

Zinvol bezig zijn is voor ieder mens van belang en draagt bij aan een gevoel van welzijn en versterkt de eigenwaarde.  Ieder doet naar eigen kunnen mee. Dit vormt de basis om te onderzoeken wat ambitie en talent van mensen met een beperking kan betekenen.

De gemeente Almere heeft een belangrijke taak om de inclusie te bevorderen en voorwaarden te scheppen om burgers met een beperking kansen te bieden op een positie en taak in de samenleving. Er heeft/gaat voor sommige inwoners van Almere een verschuiving plaats vinden van (geïndiceerde) dagbesteding naar het doen van vrijwilligerswerk. Een dilemma is dat in de praktijk blijkt dat het meer tijd vraagt van een professional, om een vrijwilliger met een beperking te ondersteunen in het uitvoeren van vrijwilligerswerk, dan dat er aangeboden kan worden.

Het blijkt te kostbaar om deze ondersteuning volledig door professionals te laten uitvoeren. Daarnaast is de omgeving waarin de vrijwilliger komt werken nog onwennig met specifiek gedrag en hoe hier het beste mee om te gaan. Extra aandacht op verwachtingen, aannames en communicatie verbetert de positie van de vrijwilliger. Binnen de organisatie zelf of met de houding die anderen hebben ten aanzien van mensen met een beperking.

Om deze barrières te slechten is een goede matching tussen de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie essentieel. Daarnaast is een goede voorbereiding voor de (medewerkers van) de vrijwilligersorganisatie belangrijk. Met behulp van extra ondersteuning naar en tijdens het vrijwilligerswerk door goed getrainde vrijwillige coaches, wordt de kans op succesvol vrijwilligerswerk vergroot. Hier heeft de deelnemer en de vrijwilligersorganisatie baat bij.

Bij organisaties waar vrijwilligers worden geplaatst wordt het maatschappelijk belang gezien. Er is draagvlak bij organisaties om een aantal vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben op te nemen. Randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen moeten goed geregeld zijn. Een van die randvoorwaarden is dat er gedurende lagere tijd voldoende begeleiding wordt geboden aan de doelgroep vrijwilligers met een beperking.

Er worden, daar waar mogelijk, vrijwilligers ingezet in de begeleiding van mensen met een beperking tijdens de maatschappelijke taak/vrijwilligerswerk. Sociale partners binnen Almere werken samen binnen dit project dat bijdraagt aan de participatie van mensen met een beperking aan vrijwilligerswerk. 

Meer weten? Neem dan contact op met onze collega Jacqueline van der Horst van MEE IJsseloevers via  j.vanderhorst@meeijsseloevers.nl

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl